Regulamin serwisu

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis COMPAY.PL jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest spółka COMPAY sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Strumykowej 26D/7 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000614192.
 2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) COMPAY sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Regulamin ma także zastosowanie do wszystkich serwisów partnerskich gdzie serwis udostępniany jest na podstawie umów o współpracy.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony COMPAY.PL w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 5. Regulamin określa rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem serwisu COMPAY.PL , w tym także ze wszystkich jego podstron zlokalizowanych w domenie głównej oraz subdomen, warunki i zasady korzystania z Serwisu, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oferowanych za jego pośrednictwem.
 6. COMPAY sp. z o.o za pośrednictwem Serwisu COMPAY.PL udostępnia Użytkownikowi bezpłatnie zasoby Serwisu zawierającego m.in. informacje i materiały na temat ofert organizacji płatniczych, metod płatności, platform e-commerce, banków, instytucji płatniczych, agentów rozliczeniowych, integratorów płatności, producentów kas fiskalnych, producentów terminali płatniczych, w tym oferuje możliwość korzystania z oferowanych w Serwisie narzędzi oraz stwarza możliwość subskrypcji newslettera.
 7. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie COMPAY.PL nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Ponadto nie stanowią reklamy ani rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek zakładem ubezpieczeń, bankiem, dostawcą usług telewizyjnych, dostawcą dostępu do Internetu, sprzedawcą energii elektrycznej lub pośrednikiem finansowym, ubezpieczeniowym, której przedmiotem będą produkty finansowe i ubezpieczeniowe lub jakiekolwiek inne produkty, o których mowa w serwisie COMPAY.PL.
 8. Wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Rejestrując się na stronie serwisu COMPAY.PL Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., Dz. U. Nr 11, poz. 66) oraz innych stosownych aktów prawnych.

 

§2. DEFINICJE

 1. COMPAY oznacza spółkę COMPAY sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Strumykowej 26D/7 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000614192.
 2. Serwis COMPAY.PL, określany w niniejszym regulaminie także jako Serwis, oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną, dostępną na stronach internetowych www.COMPAY.PL podłączoną do sieci Internet, stworzoną przez COMPAY sp. z o.o. umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez COMPAY sp. z o.o. i/lub jego partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet.
 3. Użytkownik oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą pełną zdolność do czynności prawnych, korzystającą z serwisu COMPAY.PL w sposób zgodny z Regulaminem w celach w nim wskazanych.
 4. Podmioty współpracujące oznaczają podmioty wskazane w punkcie §3, z którymi COMPAY sp. z o.o. współpracuje w celu prowadzenia serwisu.
 5. Usługi  oznaczają usługi świadczone przez COMPAY sp. z o.o. drogą elektroniczną, o których mowa w § 4, § 5 i § 7 Regulaminu.
 6. Polityka Prywatności  oznacza integralną część Regulaminu określającą zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.
 7. Login to oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika zgłaszającego chęć korzystania z Serwisu, wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 8. Hasło oznacza ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do niektórych usług przez Użytkowników, wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 9. Newsletter oznacza formę powiadamiania zarejestrowanych użytkowników o nowościach, zmianach w serwisie COMPAY.PL lub oferowanych usługach przez COMPAY sp. z o.o. i/lub podmioty współpracujące i inne podmioty.

 

§3. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE

 1. Serwis COMPAY.PL zawiera odesłania do serwisów internetowych Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów.
 2. COMPAY współpracuje m.in., z bankami, dostawcami płatności, platformami e-commerce, instytucjami płatniczymi, agentami rozliczeniowymi , integratorami płatności, producentami kas fiskalnych, producentami terminali płatniczych, pośrednikami finansowymi.
 3. COMPAY nie zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym (tj. nie wykonuje czynności agencyjnych i czynności brokerskich) w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
 4. COMPAY nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach, jak również za inne dane prezentowane w serwisach Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów.
 5. Szczególnym rodzajem podmiotów współpracujących z COMPAY są Operatorzy płatności bezgotówkowych, zwani też Operatorami Współpracującymi, do których COMPAY może przekazywać wnioski Użytkowników, po uzyskaniu ich uprzedniej zgody, o przygotowanie oferty dla tychże Uzytkowników. Do Operatorów Współpracujących należą:
 • Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6,  81-718 Sopot, nazywany w serwisie Blue Media;
 • First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, nazywany w serwisie First Data;
 • Paymax S.A.,  Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, nazywany w serwisie Paymax;
 • PayPro SA, ul. Kanclerska 15 60-327 Poznań, nazywany w serwisie Przelewy24;
 • PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, nazywany w serwisie jako PayU.

 

§4. ZAWARTOŚĆ SERWISU

 1. COMPAY zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści serwisu COMPAY.PL, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 2. Przedstawione wyliczenia oraz zestawienia ofert poszczególnych podmiotów opierają się na wypracowanej przez COMPAY metodologii i nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty.
 3. COMPAY nie odpowiada za przydatność uzyskanych poprzez serwis COMPAY.PL informacji.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne szkodliwe oprogramowanie lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych, baz danych, poczty elektronicznej lub w inny sposób naruszać prywatność użytkowników. W razie otrzymania przez COMPAY wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, COMPAY może uniemożliwić dostęp do tych danych. COMPAY nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych COMPAY zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, COMPAY ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 5. Wszelkie informacje publikowane w serwisie COMPAY.PL nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego i mają jedynie charakter informacyjny.
 6. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w serwisie COMPAY.PL nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 7. Informacje i materiały przedstawiane na stronach serwisu COMPAY.PL pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji, w tym od Podmiotów współpracujących. W serwisie podawane są daty publikacji lub aktualizacji przedstawianych informacji. COMPAY nie weryfikuje dodatkowo ich prawdziwości i rzetelności, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, przy czym COMPAY podejmuje wszelkie starania, aby informacje zawarte na stronie serwisu COMPAY.PL były aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne.

 

§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wybór oferty podmiotów prezentowanych na stronach serwisu powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą. Jednocześnie informujemy, że COMPAY nie odpowiada za wybór konkretnej oferty, a wszelkie informacje zawarte w serwisie COMPAY.PL mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Użytkownik ma obowiązek korzystania z serwisu COMPAY.PL w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.
 3. COMPAY nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu COMPAY.PL w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.
 4. Użytkownik może korzystać z serwisu COMPAY.PL tylko na własny użytek. Nie jest dopuszczalne korzystanie z materiałów i informacji zamieszczonych w serwisie COMPAY.PL w celu prowadzenia działalności komercyjnej.
 5. Jeżeli usługa Serwisu wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, powinien on podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. COMPAY nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od COMPAY. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od COMPAY, COMPAY ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. COMPAY nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.

 

§6. PRAWA AUTORSKIE

 1. COMPAY informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 2. Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu lub znaki towarowe należą do COMPAY, podmiotów współpracujących, które udostępniły je COMPAY w celu wykorzystania w serwisie zgodnie z jego przeznaczeniem lub są ogólnodostępne i macie prawo ich wykorzystywania zgodnie z prawem.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzanie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody COMPAY.

 

§7. USŁUGI

 1. Główną funkcją Serwisu COMPAY.PL jest umożliwienie Użytkownikowi dostępu do propozycji ofertowych różnego rodzaju produktów i usług.
 2. Usługi świadczone przez Serwis COMPAY.PL są nieodpłatne dla Użytkownika.
 3. COMPAY umożliwia Użytkownikom złożenie wniosku o ofertę usług za pośrednictwem serwisu COMPAY.PL, przy czym nie prowadzi sprzedaży usług podmiotów współpracujących we własnym imieniu, jest jedynie platformą pośredniczącą w kojarzeniu Stron."
 4. W celu przedstawienia oferty Użytkownik musi w odpowiednim formularz na stronie Serwisu podać imię, nazwisko i nr telefonu do kontaktu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu oraz danych uzyskanych przez COMPAY sp. z o.o. w rozmowie telefonicznej, inicjowanej na podany w formularzu nr telefonu oraz zgodę na przekazanie tych danych do Operatorów płatności bezgotówkowych współpracujących z COMPAY sp. z o.o. wskazanych w regulaminie serwisu COMPAY.PL w §3, jednoczesnie akceptując treść tego regulaminu.
 5. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez COMPAY usług drogą elektroniczną może też zarejestrować w COMPAY konto i przez udostępnienie COMPAY identyfikującego go adresu elektronicznego i zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie COMPAY.PL pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz pod klauzulą o otrzymywaniu informacji handlowej, wyraża zgodę na przesyłanie przez COMPAY , za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym biuletynu serwisu COMPAY.PL.
 6. Materiały, informacje i dane przekazywane Użytkownikowi w ramach informacji handlowej przekazywanej przez COMPAY nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.
 7. Użytkownik, aby uzyskać dostęp do kalkulacji ofert nie musi się zarejestrować do Serwisu. Jednak jeśli chce, aby przekazać do któregoś z Operatorów Współpracujących wniosek o przygotowanie dla niego dedykowanej oferty, musi po pierwsze wypełnić odpowiedni formularz, o którym mówi punkt 4, a następnie w wyniku zainicjowanej przez COMPAY rozmowy telefoniczne na podany przez użytkownika w formularzu nr telefonu, podać pracownikowi COMPAY dane, które są niezbędne w celu przygotowania oferty przez Operatora Współpracującego i które po rozmowie zostaną Operatorowi przekazane przez COMPAY, a do danych tych zalicza się: imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu i adres e-mail do kontaktu oraz dane firmy, dla której oferty Użytkownik oczekuje (nazwa, NIP, branża, szacowane miesięczne obroty brutto, szacunkowy % udział płatności bezgotówkowych w miesiecznym obrocie, przybliżona średnią wartość zamówienia i liczbę terminali, którymi jest zainteresowany jeśli dotyczy).

 

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. COMPAY w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. W przypadku udostępniania przez Użytkowników danych osobowych, COMPAY będzie je przetwarzał zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Wypełnienie formularza zamieszczonego w serwisie COMPAY.PL i przekazanie go COMPAY jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.
 3. COMPAY będzie przetwarzał dane osoby wypełniającej formularz w celach promocji i marketingu swoich usług, jak również usług świadczonych przez Podmioty współpracujące oraz w celu przekazywania informacji handlowej, w tym newslettera serwisu COMPAY.PL, chyba, że Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 4. Użytkownik przekazuje swoje dane COMPAY dobrowolnie.
 5. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.
 6. Po zalogowaniu strony zostaną udostępnione Użytkownikowi przy pomocy bezpiecznego protokołu HTTPS.
 7. W celu bezpiecznego i sprawnego komunikowania się z Serwisem oraz korzystania z Usług zalecamy stosowanie sprzętu i oprogramowania spełniającego następujące wymagania techniczne – poprawnie skonfigurowane przeglądarki internetowe: Firefox minimum 2.0, Internet Explorer minimum 6.0, Opera minimum 9. Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę Java script i cookies. Minimalna rozdzielczość monitora powinna wynosić 1024x768.
 8. Za problemy wynikające ze stosowania sprzętu niespełniającego powyższych wymogów COMPAY.PL nie ponosi odpowiedzialności.
 9. COMPAY oświadcza, iż w przypadku przesłania danych Użytkownika podmiotom współpracującym, w celu wykonania usług prowadzonych przez Serwis, dane osobowe są zabezpieczone, co potwierdzają stosowne umowy zawarte pomiędzy COMPAY a poszczególnymi Podmiotami współracującymi, przy czym przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim możliwe jest tylko pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody przez Użytkownika.
 10. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania lub usuwania z serwisu, a także cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych przez COMPAY. Cofnięcie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych może wiązać się z ograniczeniem dostępu do danych zamieszczonych w Serwisie COMPAY.Pl po rejestracji.
 11. Administratorem danych osobowych będzie COMPAY.
 12. COMPAY zastrzega, że może używać mechanizmu „cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na identyfikację komputera.

 

§9. NEWSLETTER

 1. Użytkownik za pośrednictwem poczty elektronicznej może otrzymywać newsletter przygotowany przez COMPAY.
 2. Usługa subskrypcji newslettera Serwisu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika.
 3. Zamówienie Usługi newsletter następuje poprzez rejestrację w Serwisie, poprzez wypełnienie stosownego formularza na stronie serwisu COMPAY.PL.
 4. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie Usługi newslettera.
 5. Umowa o świadczenie Usług newslettera ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez Użytkownika w Serwisie oświadczenia o rezygnacji ze świadczonych mu usług przesłaną w formie pisemnej lub e-mailowej na adres kontakt@compay.pl lub z formularza KONTAKT na stronie seriwsu COMPAY.PL.

 

§10. REKLAMACJE

 1. Użytkownik serwisu COMPAY.PL ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług.
 2. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do COMPAY na adres poczty elektronicznej kontakt@compay.pl lub poprzez formularz dostępny w zakładce KONTAKT na stronie serwisu COMPAY.PL. Reklamacja może być także przesłana pisemnie do COMPAY na adres: COMPAY sp. z o.o., ul. Strumykowa 26D/7, 65-101 Zielona Góra.
 3. Ponadto Użytkownik może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Adres poczty elektronicznej COMPAY.PL wskazany jest w zakładce http://www.COMPAY.PL/kontakt
 4. Reklamacja zawierać powinna co najmniej:  oznaczenie Użytkownika (w tym login, imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny, dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją),  szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 5. COMPAY rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji COMPAY wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wszedł w życie z dniem 14 lutego 2018 roku.
 2. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotyczące działania Serwisu COMPAY.PL można kierować pod adres e-mail kontakt@compay.pl.
 5. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.
 6. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej.
 7. COMPAY zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 8. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 9. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu lub doręczenie wraz z newsletterem.